China - Kunming, Guangzhou, Hangzhou, Beijing, Shanghai, Guilin, Xishuangbanna.

click on images to cycle through gallery